č. Meno Mesto od roku 1. Ing. Ján Kuska Liptovský Mikuláš 1979 2. Ing. Jaroslav Chomo Liptovský Mikuláš 1979 3. Ing. Dušan Guráň Trenčín 1980 4. Ing. Vincent Gyory Nové Zámky 1980 5. Jozef Uhliarik Bratislava 1981 6. Ing. Gejza Szabo Komárno 1981 7. Ing. František Okapec Bratislava 1981 8. Michal Daubner Ružomberok 1981 9. Ing. Róbert Lukáč Ružomberok 1987 10. Ida Kusková Liptovský Mikuláš 1988 11. Ing. Daniel Iskerka Bratislava 1992 12. Mgr.art. Miroslav Regitko Šaľa 1992 13. Ing. Peter Uhliar Liptovský Mikuláš 1993 14. Doc.akad.mal. Pavol Rusko Ružomberok 1995 15. Ing. Štefan Kido Liptovský Mikuláš 1996 16. Mgr.art. Richard Chomo Liptovský Mikuláš 1997 17. Ján Jalovecký Liptovský Mikuláš 1999 18. Mgr.Art. Jana Rengevičová Liptovský Mikuláš 1999 19. Ing. Ľubor Patsch Liptovský Hrádok 2000 20. Ľuboš Trizna Liptovský Mikuláš 2004 21. Ing. Ján Murányi Bratislava 2005 22. Ján Murányi Bratislava 2007 23. Tomáš Špirec Liptovský Mikuláš 2007 24. Jakub Jančo Žiar – Smrečany 2007 25. PhDr. Pavel Ňuňuk Bratislava 2007 26. Peťo Rybín Liptovský Mikuláš 2008 27. Mikuláš Bocko Ružomberok 2008 28. Matej Rajčan Liptovský Mikuláš 2009 29. Milan Ohurniak Liptovský Mikuláš 2009 30. Ing. Miroslav Ciglián Bobrovec 2010 31. Aďo Guráň Liptovský Mikuláš 2015 32. Peťo Turoň Liptovský Mikuláš 2017 33. Paľo Kráľ Štrbské Pleso 2017
Registrovaní členovia klubu ných, kultúrnych a spoločenských podujatí, ako napr. stužkové atp. Janko Jalovecký Skúsený filmár, ktorý sa svojho času filmárčinou aj živil ako živ-nostník ponúka-júci služby filmo-vania svadieb a  rôznych iných a   ďalších rodin- Paľo Kráľ Pretože je to profesionálny horár-lesník, jeho doménou sú filmy pojednávajúce o ochrane prírody. Je to však aj aktívny potápač produkujúci filmy spod hladín nie len horských plies a jazier, ale aj morí a oceánov (Chorvátsko, Egypt atď.).
Peťo Turoň točí emocionálne podfarbené dokumenty. Po dvoch rokoch dokončil dokument Tajomná Horná Orava. S kolegami pripravuje hraný film s témou depresie. petrturon.com
Peťo Rybín Keď bol prijatý za člena, o filmárčine nevedel nič. Nič nevedel ani o spracovaní filmu v strižni a v postproce-se. Do súčasnosti (2020) sa vypracoval na najproduk-tívnejšieho člena. V priebehu roka 2019 vyprodukoval 14 filmov s priemerným hracím časom cca 15 minút, a to nie len v slovenčine, ale aj v esperante. Jeho do-ménou sú reportáže a dokumenty okrem iného aj zo života a diania klubu. Aďo Guráň si text na uverej- nenie sem dodá sám. Milan Ohurniak Úspešný filmár zameriavajúci sa na tzv. outdoorové filmy z horského a športového prostredia. Niektoré jeho diela odvysielali aj rôzne televízie. Peťo Uhliar Dlhoročný člen admini-stratívne pôsobiaci ako klubový hospodár. Diela jeho filmárskej tvorby sú 3D animované filmy. Vo viacerých filmoch klubo-vej tvorby účinkuje aj ako herec. Jaroslav Chomo Zakladajúci člen. Spolu s Kuskom stál pri zrode klubu. Dlhoročný člen aktívne pôsobiaci až do dnes najmä ako herec. Ján Kuska Zakladajúci člen - iniciátor - z jeho popudu klub vznikol. Dlhoročný predseda a vedúci určujúci smerovanie klubu. Autor väčšiny filmov, ktoré aj režíroval a zostrihal. V mnohých z nich (najmä z ranného obdobia) ho môže-me vidieť aj ako herca.
č. Meno Mesto         od roku 1. Ing. Ján Kuska Liptovský Mikuláš 1979 2. Ing. Jaroslav Chomo Liptovský Mikuláš 1979 3. Ing. Dušan Guráň Trenčín 1980 4. Ing. Vincent Gyory Nové Zámky 1980 5. Jozef Uhliarik Bratislava 1981 6. Ing. Gejza Szabo Komárno 1981 7. Ing. František Okapec Bratislava 1981 8. Michal Daubner Ružomberok 1981 9. Ing. Róbert Lukáč Ružomberok 1987 10. Ida Kusková Liptovský Mikuláš 1988 11. Ing. Daniel Iskerka Bratislava 1992 12. Mgr.art. Miroslav Regitko Šaľa 1992 13. Ing. Peter Uhliar Liptovský Mikuláš 1993 14. Doc.akad.mal. Pavol Rusko Ružomberok 1995 15. Ing. Štefan Kido Liptovský Mikuláš 1996 16. Mgr.art. Richard Chomo Liptovský Mikuláš 1997 17. Ján Jalovecký Liptovský Mikuláš 1999 18. Mgr.Art. Jana Rengevičová Liptovský Mikuláš 1999 19. Ing. Ľubor Patsch Liptovský Hrádok 2000 20. Ľuboš Trizna Liptovský Mikuláš 2004 21. Ing. Ján Murányi Bratislava 2005 22. Ján Murányi Bratislava 2007 23. Tomáš Špirec Liptovský Mikuláš 2007 24. Jakub Jančo Žiar – Smrečany 2007 25. PhDr. Pavel Ňuňuk Bratislava 2007 26. Peťo Rybín Liptovský Mikuláš 2008 27. Mikuláš Bocko Ružomberok 2008 28. Matej Rajčan Liptovský Mikuláš 2009 29. Milan Ohurniak Liptovský Mikuláš 2009 30. Ing. Miroslav Ciglián Bobrovec 2010 31. Aďo Guráň Liptovský Mikuláš 2015 32. Peťo Turoň Liptovský Mikuláš 2017 33. Paľo Kráľ Štrbské Pleso 2017
Registrovaní členovia klubu Janko Jalovecký Skúsený filmár, ktorý sa svojho času filmárčinou aj živil ako živnostník ponúka-júci služby filmovania svadieb a rôznych iných a ďalších rodinných, kultúrnych a spoločenských podujatí, ako napr. stužkové atp. Paľo Kráľ Pretože je to profesionálny horár-lesník, jeho doménou sú filmy pojednávajúce o ochrane prírody. Je to však aj aktívny potápač produ-kujúci filmy spod hladín nie len horských plies a jazier, ale aj morí a oceánov (Chorvátsko, Egypt atď.).
Peťo Turoň točí emocionálne podfarbené dokumenty. Po dvoch rokoch dokončil dokument Tajomná Horná Orava. S kolegami pripravuje hraný film s témou depresie. petrturon.com
14 filmov s priemerným hracím časom cca 15 minút a to nie len v slovenčine, ale aj v esperante. Jeho domé-nou sú reportáže a dokumenty okrem iného aj zo živo-ta a diania klubu. Peťo Rybín Keď bol prijatý za člena, o filmárčine nevedel nič. Nič nevedel ani o spraco-vaní filmu v strižni a v postprocese. Do súčas-nosti (2020) sa vypraco-val na najproduktívnej-šieho člena. V priebehu roka 2019 vyprodukoval Aďo Guráň si text na uverej- nenie sem dodá sám. Milan Ohurniak Úspešný filmár zameriavajúci sa na tzv. outdoorové filmy z horského a športového prostredia. Niektoré jeho diela odvysielali aj rôzne televízie. Peťo Uhliar Dlhoročný člen admini-stratívne pôsobiaci ako klubový hospodár. Diela jeho filmárskej tvorby sú 3D animované filmy. Vo viacerých filmoch klubo-vej tvorby účinkuje aj ako herec. Jaroslav Chomo Zakladajúci člen. Spolu s Kuskom stál pri zrode klubu. Dlhoročný člen aktívne pôsobiaci až do dnes najmä ako herec. Ján Kuska Zakladajúci člen - iniciátor - z jeho popudu klub vznikol. Dlhoročný predseda a vedúci určujúci smerovanie klubu. Autor väčšiny filmov, ktoré aj režíroval a zostrihal. V mno-hých z nich (najmä z ranného obdobia) ho môžeme vidieť aj ako herca.